İşçinin Mazeretsiz İşe Gelmemesi

İşçinin İşe Gelmemesi Durumunun Şartları 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki …

İşverenin Güveninin Kötüye Kullanılması

İşçinin İşyerine Yabancı Birini Getirmesi Davacının bir şirket çalışanı ile özel ilişkisi nedeniyle husumetli olduğunu bildiği Ümit isimli şahsı şirketin şikayetler ile ilgili Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü binaları için …

Haklı Nedenle Fesih Süreleri

6 İş günü Hesabı İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu bakımdan 4857 …

İşçinin Verdiği Zarar Sebebiyle Fesih

İşçinin Verdiği Zarar(1 Ay) Taraflar arasında iş sözleşmesinin, işveren tarafından işçinin işverene zarar vermesi nedeniyle ve haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında uyuşmazlık söz konusudur. 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci …

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İki İşçinin Kavgası Olayın tek görgü tanığı …’ın beyanına göre, olay günü davacı ile diğer bir işyeri çalışanı olan …’ın tartıştıkları, bu esnada davacının …’a küfrettiği, …’ın da davacıyı darp …

İbraname Şartları

Türk Hukukunda ibra sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, kabul edilen Yasanın 132 inci maddesinde “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle …

İbraname

İbraname geçerlilik şartları Dosyada yer alan ibranameye değer verilip verilemeyeceği çözülmesi gerekli hukuki problemi oluşturmaktadır. İşçi ve işveren arasında işverenin borçlarının sona erdirilmesine yönelik olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun …

Fesih Süresi

Fesih Bildiriminden Sonra İşçinin Yaptığı Davranışlar Feshe Dayanak yapılamaz, Fesih için 40 gün geç bir süredir Somut olayda, davalı vekilinin dilekçelerinde, iş aktinin 5188 sayılı Kanun’a aykırılık iddiası ile davacının …

Emeklilik Nedeniyle Fesih

İhbar Süresinde İşçinin emekli olması feshi emeklilik nedeniyle fesih yapmaz Dairemizce, daha önce verilen kararlarda, derhal yapılan fesihlerde henüz ihbar tazminatı ödenmemişken ve yine ihbar öneli içinde işçinin emeklilik başvurusu …

Fesih Bildirimi

Ücretsiz izne gönderme fesih bildirimidir, illa fesih kelimesine gerek yoktur İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için …

İşçinin Sağlık Sorunu Feshi Haklı Hale Getirir Mi?

Sağlık Sorunu Nedeni İle İşyerine İşeyen Kişinin Sözleşmesi Feshedilemez Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi, daha önce üretim alanında cep telefonu kullanması nedeniyle uyarı verildiği, 10.01.2015 tarihinde bölüm yöneticisine gelen şikayet …

İşyerinde Küfür, Sataşma ve Kavga

Küfür ve fiili temas ölçülülük ilkesine uygun olarak değerlendirilmelidir Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, ancak mahkemece davalının verilen kesin süreye rağmen eksik temyiz karar harcını ve temyiz posta …

İşçinin Alkol Ve Uyuşturucu Kullanması

Uyuşturucu Testini Kabul Etmeyen İşçinin Sözleşmesinin Feshi Dosya içeriğine göre; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün davalı …’na gönderdiği 16.12.2015 tarihli yazısında; kabin ekibi üyesi işçi …

İşverenin Güveninin Kötüye Kullanılması

Whatsapp Yazışmalarında İşverene Hakaret Etmek Verilerin Usulsüz Elde Edilmesinden Dolayı Delil Oluşturmaz Dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesi “tele satış temsilcisi olarak çalışan davacının çalışma arkadaşları ile birlikte grup oluşturarak …

İş Sözleşmesinin Feshinde Zorlayıcı Nedenler

Güvenlik Görevlisi Belge Yenilemezse Zorlayıcı Nedenden Dolayı Haklı Fesih Yapılabilir Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre, güvenlik sertifikası olmaksızın özel güvenlik görevlisi çalıştırılması mümkün olmayıp sertifikanın bu nedenle yenilenmemesi işveren bakımından …

İşin güvenliğini tehlikeye düşürme

İşçinin işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi işveren için haklı nedenle fesih sebebidir. İşin Güvenliğini tehlike düşürme genel 2-Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla dava açmış, davalı işveren davacının iş akdinin …

İşverenin Fesih Nedenleri

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hakkı İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddeye göre bunlar sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenlerdir. …

İşçinin Fesih Nedenleri

İşçinin İş Sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebileceği İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre işçi; sağlık sebepleri nedeniyle, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde ve zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde …

Toplu İş Sözleşmesi

Toplu iş sözleşmesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre toplu iş sözleşmesi, “İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek …

İşyerinin Devri

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin, davalı C.. U..’a ait Beko-Arçelik Beyaz Eşya Yetkili Servisi bünyesinde 2003 yılının 9. Ayından itibaren teknisyen yardımcısı olarak çalışmaya başladığını, 2007 yılında klima …

İşçiden İstenebilecek Alacak ve Tazminatlar

Eğitim ve Öğretim Ücretleri Eğitim Ücreti Ödenmesi Sonra Çalışma Şartı, Cezai Şart, Yüklenme Senedi Davacı İsteminin Özeti: Davacı karşı davalı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı karşı davacının imzasını içeren 28.09.2007 …

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALEYİ ŞUYU) DAVASI Ortaklığın Giderilmesi namıdiğer İzaleyi Şuyu, taşınır veya taşınmaz mal üzerinde ortak mülkiyete sahip kişilerin mal üzerindeki paydaşlıklarını sona erdiren ve şahsi mülkiyete geçişi sağlayan hukuki bir …

Eşit İşlem Borcunun Uygulanması ve Sınırları

Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesinden hareketle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde işverenin eşit davranma ve ayrım yapmama borcu yer almıştır. Eşit davranma ilkesi olarak da adlandırılan bu yükümlülükte işveren, …

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

Eşit İşlem Yükümlülüğü, Ayrımcılık tazminatı Uyuşmazlık işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı ve bunun sonuçları noktasında toplanmaktadır. Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, İş Hukuku bakımından işverene …

İşçinin Kişiliğinin Korunması

Eşitlik İlkesi, Eşit Davranma İlkesi Eşitlik İlkesi Tanımı Uygulama Şekli, Aynı İşi Yapan Aynı Ücret Almalıdır. Öte yandan incelenmesi gereken başka bir husus ise “eşit işlem borcu”dur. Eşit davranma ilkesi …

Geçici İş Göremezlik

Geçici İş Göremezlik Ücretinin İstenmesi Futbol Sahasında kalecilik Yaparken geçirilen kaza … Bakım Merkez Komutanlığı Teknik Müdürlük Saraçhane kısmında görevli bulunan davalı işçinin 31 Ekim 2011 tarihinde futbol sahasında kalecilik …

İş Hukukunda Sağlık ve Güvenlik

Doktor Raporu Doktor Raporu Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerlidir Somut uyuşmazlıkta; davacının 30.06.2014 ve 01.07.2014 tarihlerinde mazeretsiz devamsızlık yapması nedeniyle iş sözleşmesine son verilmiş ise de; davacının 30.06.2014-01.07.2014 tarihleri arasında … …

İş Hukukunda Manevi Tazminat

Davacı, manevi tazminat ile TBK 58/2 uyarınca kararın masrafı davalıya ait olmak üzere uygun görülecek bir yerel gazetede yayınlanmasına karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yerel …

Kıdem Tazminatı Hesabında Düşülecek Bedeller

İş Sözleşmesi Sona Ermeden Ödenen Kıdem Tazminatı Avans Niteliğindedir, Kıdem Tazminatı Hesabı Yaparken Düşülmelidir İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemler avans niteliğinde sayılmalıdır. …

Kıdem Tazminatı

Raporlu Olunan Günlerden İhbar Süresi Kadar Zamandan Sonrası Kıdemde Dikkate Alınmaz …-Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre konusunda da taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde …

İşçi Lehine Konulan Cezai Şart Geçerli Midir?

Sadece İşçi Lehine Konulan Cezai Şartlar Geçerlidir, Cezai Şartın Miktarı İş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın koşullarının oluşup oluşmadığı ve indirim hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Cezai şart öğretide, mevcut borcun …

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart

Cezai Şart ve Bakiye Ücret Alacağının Birlikte Değerlendirilmesi Cezai şart ise, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz ayrı bir edim olarak tanımlanmıştır (Tunçomağ, …

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı Oluşması İçin Dik, Irk, Cinsiyet, Siyasal Düşünce vb. nedenlerle ayrımcılık yapılması gerekmektedir. Somut uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesince eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle tazminat koşullarının oluşmadığı kabul edilerek talebin reddine …

İş Kazası Yargılamasında İşveren

İş kazası sonrası yapılan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri de işverenin kim olduğunun belirlenmesidir. İşverenin yükümlülükleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, İş Kanunu …

İşçi Alacak ve Tazminatları

Belirsiz alacak davasının konusu olabilecek ve olamayacak alacaklar ve tazminatlar Genel mahiyette bu açıklamalardan sonra işçilik alacaklarının belirsiz alacak davasına konu olup olmayacağı noktasında Dairemizce belirlenen kriterler aşağıdaki gibidir;Kıdem tazminatı …

İşveren İşçinin Maaşına Zam Yapmak Zorunda mıdır?

İşveren İşçi talepleri kabul etmiyor diye zam yapmamazlık edemez. İşverence çalışma koşullarının uygulanmaması ve ücretin ödenmemesi sebebine dayalı olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilmediği hususu taraflar arasında …

Giydirilmiş Ücret

Aylık Hakedişler de Kıdem ve Diğer Tazminat Hesaplarında Ücrete Dahildir Somut olayda Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıya ilişkin banka kayıtları incelenmiş ve ilgili banka kayıtlarında davacıya yatırılan aylık …

İşçi Ücretinin Belirlenmesi

Ücret Belirlenirken Belgelerde Uyumsuzluk Olursa Gidilecek Yol Somut uyuşmazlıkta mahkemece kök ve ek bilirkişi raporuna itibar edilerek raporda hesaplanan alacaklar hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan ek bilirkişi raporunda, davalı …

Ücret Hesap Pusulası

İşveren Ücret Hesap Pusulasının Gerçeği Yansıtmadığını İddia Edemez 4857 sayılı İş Kanununda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan …

İşçi Ücret ve Zammı

Ücret Türleri Maktu Ücret – Günlük Ücret Somut uyuşmazlıkta davacıya ait iş yerinde iş müfettişlerince yapılan inceleme sonucu düzenlenen teftiş raporunda işçilerin raporlu oldukları günlerin ücretlerinden kesilmesi ve primlerinin eksik …

Şoförlerin Çalışma Süreleri

Uluslararası Tır Şoförlerinin Durumu Davacı işçi tır şoförü olup, taraflar arasında fazla mesai konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Tır şoförleri yurt içinde veya yurt dışına sefer yapmak olmak üzere iki şekilde çalışabilirler. …

Güvenlik Görevlisi Çalışma Saati

Güvenlik Görevlisi 12 Saatlik Vardiya Fazla Çalışma Hesabı Somut uyuşmazlıkta, taraflar arasında işyerindeki çalışma düzeninin 12 saatlik vardiyalar halinde 08.00 ila 20.00 saatleri ve 20.00 ila 08.00 saatleri arasında bir …

7.5 Saati Aşamayacak Çalışmalar.

Sağlık Kuralları Bakımında Günde Azami 7.5 Saat Çalışma A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili 25.06.2013 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı işyerinde 23.11.2009 – 17.04.2013 tarihleri arasında çalıştığını, 23.11.2009-30.06.2010 …

Süt İzni

Hukuki Durumu ve Hesaplanması 4857 sayılı Yasanın 74.maddesine göre kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için günde 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında kullanılacağını işçi …

Yıllık İzin

Yıllık İzin Belgesinde Yıllık İzin Yazılı Değilse Mazeret İzni Olarak Kabul Edilebilir. Anılan belgelerin incelenmesinde bir kısmının 1 gün ve 2 gün şeklinde olduğu, yıllık izin açıklamasının bulunmadığı görülmüştür. Yine …

İş Hukukunda Denkleştirme

Onay Yoksa Bile Örtülü Denkleştirme Olabilir Davacı işçinin 4857 sayılı Kanun dönemindeki çalışması için örtülü bir denkleştirme söz konu olur. Çünkü anılan dönemde davacı işçi günde 11 saati aşan bir …

11 Saati Aşan Çalışmalar, 24 Saatlik Çalışmalar

24 saatlik çalışmada işçi uyumuyorsa 4 saat düşülmelidir Direnme kararı üzerine Dairemizce yeniden yapılan incelemede, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi tarafından temyiz incelemesi sırasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09.06.2020 tarihli, …

Gece Çalışması

Çalışmanın Çoğu Geceye Denk Gelen Çalışmaların Tamamı Gece Çalışmasıdır Fazla çalışma ücreti hesabı yönünden taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacının gece çalıştığı dönemde 20.00-08.00 saatleri arası çalıştığı dosya içeriği ile sabit …

Primli Ücretlerde Fazla Mesai

Prim+Ücret Sisteminde Fazla Çalışma Ücreti Hesabı Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının emeklilik şartlarını taşıması, ücretlerinin tam olarak ödenmemesi ve iş yerinde bezdirme politikası uygulanması nedeni ile iş …

Fazla Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanır?

Fazla Çalışma Hafta Tatili Birlikte Hesap Türk hukukunda haftalık çalışma süresi 45 saat olup, bilirkişi raporunda haftalık normal çalışma buna göre belirlenmiştir. Ancak fazla çalışma hesaplanırken haftalık çalışma gün sayısı …

Fazla Çalışma Sürelerinin İspatı

Fazla Çalışma İspat Yükümlülüğü Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada …

Fazla Çalışma

Muvafakat İşçinin Muvafakat Vermemesi 2. İşverence çalışma koşullarının uygulanmaması ve ücretin ödenmemesi sebebine dayalı olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilmediği hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 4857 sayılı …

Hafta Tatili

Vardiya Değişimi 24 saatse hafta tatili olarak kabul edilir, 4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasanın 63 üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde …

Ara Dinlenmesi

B1-11 Saatten Fazla Yapılan Çalışmalarda Ara Dinlenmesi En Az 1,5 saat verilmelidir. B2-Ara dinlenmesi çalışma başına veya sonuna koyulamaz, B3-İşçi ara dinlenmeyi işyeri içinde veya dışında geçirebilir, B4-Çalışırsa 45 saat …

Çalışma Süresi

Çalışma Süresi Hesaplanırken 1 Yıl 365 Gün Kabul Edilip Hesaplama Yapılmamalı Gerçek Çalışma Günleri Hesaplanmalıdır. Somut olayda, davacının 29.10.2010-27.04.2013 tarihleri arasında çalıştığı hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi …

Evden Çalışma

Özel Hayatla İş Hayatının Birbirine Geçmesi Mahkemece, dosya içinde dinlenen tanık beyanları incelendiğinde, çelişen beyanlar bulunmakla birlikte, bir kapıcının işe başlama ve bitirme saatinin 07.30-20.00 arasında olduğu, ancak bu zaman …

Mevsimlik İş

Mevsimlik İş Tanımı, Belirli ve Belirsiz Süreli Mevsimlik İş Sözleşmesi, Zincirleme Mevsimlik İş Sözleşmesi Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli …

Kısmi Süreli Çalışma

Kısmi Süreli Diyebilmek İçin ne gerekir 4857 sayılı İş Kanununun 13. maddesinde, işçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az olarak belirlendiği iş …

Özel Okullara Özgü Durumlar

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İhbar Tazminatı Alamaz Davacının ihbar tazminatı alacağına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesine göre; “İş ilişkisinin bir süreye …

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli Sözleşmede İşveren Sonradan Sözleşmenin Belirsiz Olduğuna Dayanamaz Uyuşmazlık taraflar arasındaki ilişkinin belirli süreli iş sözleşmesinin unsurlarını taşıyıp taşımadığı ve buna göre davacının bakiye süre ücreti talep edip edemeyeceği …

Çalışma ve Sözleşme Türleri

Mevsimlik İş Yılda 11 aydan az mevsimlik işte yıllık izin olmaz 11 ayı aşıyorsa olur Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 7. İş Mahkemesince davanın kısmen …

Çalışanın Kendi Malzemesi İle Çalışması Durumu

34. Yukarıda açıklanan bu maddi ve hukuki olgular ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı tanıkları davacının şoför olarak davalı işveren yanında çalıştığını belirtmiş, davalı tanıkları genel olarak kendi çalışma şekilleri hakkında …

Sözleşmede Esaslı Değişiklik Örnekleri

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Örnekleri ve Kabul Etmeme Feshi V. GEREKÇE İş Hukukunun en tartışmalı alanlarından biri, çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne …

Yıllık İzin

Aynı işyerinde birden fazla çalışmalarda yıllık izin Taraflar arasındaki diğer bir uyuşmazlık konusu, davacının yıllık izin ücreti alacağı bulunup bulunmadığıdır.4857 sayılı İş Kanunu’nun 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak …

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı Sözleşmesi Kesinleşmiş Yargı kararı İle Geçersiz Olursa Bu Karar Diğer Mahkemeleri De Bağlar Davacı Şirket, … Yetkili Servis ve Bayii olduğunu, davalıların şirket çalışanı iken birlikte hareket ederek işten ayrılıp …

İş Sözleşmesi ve Unsurları

İş Görme 15. İş sözleşmesinden bahsedilebilmesi için, gerekli unsurlardan olan “iş görme”, bir gerçek kişinin ekonomik bakımdan iş olarak değerlendirilebilen her türlü çalışmasıdır. İş görme borcunun konusunu oluşturan iş, bedensel, …