İş Sözleşmesinin Feshinde Zorlayıcı Nedenler

Güvenlik Görevlisi Belge Yenilemezse Zorlayıcı Nedenden Dolayı Haklı Fesih Yapılabilir

Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre, güvenlik sertifikası olmaksızın özel güvenlik görevlisi çalıştırılması mümkün olmayıp sertifikanın bu nedenle yenilenmemesi işveren bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu md. 25/3 uyarınca işverenin işçiyi işyerinde 1 haftadan fazla çalıştırmasına engel olan zorlayıcı sebep teşkil eder ve davalı işverenin feshi bu kapsamda değerlendirilmelidir. Zorlayıcı nedenlerle yapılan fesihte kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu ise de ihbar tazminatına hak kazanılamayacağından ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.[1]

Güvenlik Görevlisinin Belge Yenilememesi Zorlayıcı Nedendir

Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde 10/08/2010 tarihinden 17/03/2014 tarihine kadar özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, iş akdinin 13/03/2014 tarihinde çalışma izninin bitmesi nedeni ile 4857 sayılı Kanun’un 25/II maddesinin dayandırılarak işverence 17/03/2014 tarihinde feshedildiği, davalı işveren tarafından davacının çalışma süresinin 13/03/2014 tarihinde dolacağı 17.01.2014 tarihinde ihtar edildiği, dosya içeriğindeki dekontla davacının Şubat 2014 sınavı için müracatta bulunduğu ,mahkemece davalı işveren tarafından yapılan fesih bildiriminin davacının 13/03/2014 tarihinde çalışma izninin bitecek olması nedeniyle güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmasının imkansız hale geldiği ve davalı şirketin çalışma alanının güvenlik işi olduğundan davalı tarafından yapılan feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de davacının Şubat 2014 tarihindeki sınavın ücretini yatırdığı ve kontenjanın dolu olması sebebiyle sınava giremediği için çalışma belgesini uzatamadığı anlaşılmasına göre feshin 4857 sayılı Kanun’un 25/III. maddesi kapsamında olduğunun kabulü ile fesih işveren tarafından zorlayıcı sebeple gerçekleştirildiğinden dava konusu kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.[2]


[1] 9. Hukuk Dairesi 2016/33016 E., 2020/16859 K.

[2] 9. Hukuk Dairesi 2017/11091 E., 2019/11043 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir