İşçi Ücretinin Belirlenmesi

Ücret Belirlenirken Belgelerde Uyumsuzluk Olursa Gidilecek Yol

Somut uyuşmazlıkta mahkemece kök ve ek bilirkişi raporuna itibar edilerek raporda hesaplanan alacaklar hüküm altına alınmıştır. Hükme esas alınan ek bilirkişi raporunda, davalı tarafça sonradan dosyaya sunulan imzasız ücret bordroları bulunmakta ise de, bu bordrolardaki miktarlar ile hizmet döküm cetvelindeki rakamlar karşılaştırıldığında, kayıtların birbirleri ile uyumlu olmadıklarının anlaşıldığı, bu sebeple bu bordroların sonradan düzenlenmiş olabileceği kanaatine varıldığı belirtilerek bordrolar hiç dikkate alınmadan hesaplama yapılmıştır. Ancak imzasız bordrolar ile hizmet döküm cetvelindeki prime esas kazanç miktarının karşılaştırılması hatalı olup, mahkemece yukarıda açıklanan ilke ve esaslara uygun olmayan bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm kurulması yerinde değildir. Öncelikle banka kayıtları ile imzasız bordrolar karşılaştırılmalı, kayıtların birbiri ile uyumlu olduğunun anlaşılması halinde, imzasız bordrolarda tahakkuk eden miktarın mahsubu suretiyle sonuca gidilmelidir.[1]


[1] 22. Hukuk Dairesi 2017/25700 E., 2019/21498 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir