İşçinin Mazeretsiz İşe Gelmemesi

İşçinin İşe Gelmemesi Durumunun Şartları 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki …