İş Hukukunda Manevi Tazminat

Davacı, manevi tazminat ile TBK 58/2 uyarınca kararın masrafı davalıya ait olmak üzere uygun görülecek bir yerel gazetede yayınlanmasına karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yerel …