İşçinin Mazeretsiz İşe Gelmemesi

İşçinin İşe Gelmemesi Durumunun Şartları 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki …

İşverenin Güveninin Kötüye Kullanılması

İşçinin İşyerine Yabancı Birini Getirmesi Davacının bir şirket çalışanı ile özel ilişkisi nedeniyle husumetli olduğunu bildiği Ümit isimli şahsı şirketin şikayetler ile ilgili Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü binaları için …

Haklı Nedenle Fesih Süreleri

6 İş günü Hesabı İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu bakımdan 4857 …

İşçinin Verdiği Zarar Sebebiyle Fesih

İşçinin Verdiği Zarar(1 Ay) Taraflar arasında iş sözleşmesinin, işveren tarafından işçinin işverene zarar vermesi nedeniyle ve haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında uyuşmazlık söz konusudur. 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci …

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İki İşçinin Kavgası Olayın tek görgü tanığı …’ın beyanına göre, olay günü davacı ile diğer bir işyeri çalışanı olan …’ın tartıştıkları, bu esnada davacının …’a küfrettiği, …’ın da davacıyı darp …

Emeklilik Nedeniyle Fesih

İhbar Süresinde İşçinin emekli olması feshi emeklilik nedeniyle fesih yapmaz Dairemizce, daha önce verilen kararlarda, derhal yapılan fesihlerde henüz ihbar tazminatı ödenmemişken ve yine ihbar öneli içinde işçinin emeklilik başvurusu …

Fesih Bildirimi

Ücretsiz izne gönderme fesih bildirimidir, illa fesih kelimesine gerek yoktur İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için …

İşyerinde Küfür, Sataşma ve Kavga

Küfür ve fiili temas ölçülülük ilkesine uygun olarak değerlendirilmelidir Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, ancak mahkemece davalının verilen kesin süreye rağmen eksik temyiz karar harcını ve temyiz posta …

İşçinin Alkol Ve Uyuşturucu Kullanması

Uyuşturucu Testini Kabul Etmeyen İşçinin Sözleşmesinin Feshi Dosya içeriğine göre; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün davalı …’na gönderdiği 16.12.2015 tarihli yazısında; kabin ekibi üyesi işçi …

İşverenin Güveninin Kötüye Kullanılması

Whatsapp Yazışmalarında İşverene Hakaret Etmek Verilerin Usulsüz Elde Edilmesinden Dolayı Delil Oluşturmaz Dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesi “tele satış temsilcisi olarak çalışan davacının çalışma arkadaşları ile birlikte grup oluşturarak …

İş Sözleşmesinin Feshinde Zorlayıcı Nedenler

Güvenlik Görevlisi Belge Yenilemezse Zorlayıcı Nedenden Dolayı Haklı Fesih Yapılabilir Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre, güvenlik sertifikası olmaksızın özel güvenlik görevlisi çalıştırılması mümkün olmayıp sertifikanın bu nedenle yenilenmemesi işveren bakımından …

İşverenin Fesih Nedenleri

İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hakkı İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddeye göre bunlar sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenlerdir. …

İşçinin Fesih Nedenleri

İşçinin İş Sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebileceği İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre işçi; sağlık sebepleri nedeniyle, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde ve zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde …